За центъра

Центърът се създава в отговор на инициативите на Европейската комисия:

 

„Електронно обучение”

 

„Отваряне на образованието за всички чрез новите технологии“.

ЦЕЛИ:

 

Центърът трябва да съдейства:

 • за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение чрез масово използване на ИКТ базирани образователни технологии;
 • за осигуряване на място на университета в националното, европейското и световното виртуално образователно пространство;
 • за затвърждаване на лидерските позиции на университета в областта на иновационните образователни технологии.

ЗАДАЧИ:

 

Центърът трябва:

 • да прилага нови образователни технологии, като ги приспособява към спецификата на аграрния университет;
 • да обучава докторанти в областта на новите образователни технологии;
 • да популяризира новите образователни технологии, включително виртуалните образователни модели, чрез лекции, курсове, семинари и др.;
 • да помага за оборудването на всички лекционни зали и в бъдеще на лабораториите с интерактивни презентационни системи;
 • да предоставя индивидуално и групово обучение на преподаватели и студенти по съответните специалности на факултета ПНО, за използване на новите образователни технологии;
 • да представя използваните в университета нови образователни технологии пред експертни групи, официални гости от страната и чужбина и др.;
 • да помага за трансфера на нови образователни технологии в началните и средните училища в Пловдивска област, както и в други висши училища в страната;
 • да следи непрекъснато за конкурсите за финансиране на проекти, свързани с новите образователни технологии, от национални и европейски програми и да информира своевременно всички факултети и филиали и да инициира участието на университета в такива конкурси;
 • да провежда изследвания за определяне на реалната полза от внедряването на новите образователни технологии;
 • да участва в организирането и провеждането на национални семинари и конференции по електронно обучение;
 • да представя Аграрен университет – Пловдив в Дигиталната национална коалиция;
 • да актуализира перманентно съдържанието на сайта си;
 • да популяризира дейността си чрез социалните мрежи.